No3127嫩模心妍小公主职场制服OL主题私房蕾丝内衣秀豪乳翘臀诱惑写真34P心妍小公主秀人网

No3127嫩模心妍小公主职场制服OL主题私房蕾丝内衣秀豪乳翘臀诱惑写真34P心妍小公主秀人网

此以太阳而合于少阴,故为阴中之阳,然离则阴阳各其经,合则表里同其气,是为水脏阴阳之离合也。”此诚持平之论也。

前以候前,后以候后。 大肠应庚金,枣叶生初夏,火王则金衰,故死。

如仲景脉法上取寸口,下取趺阳,可以三隅反矣。若止于飧泄而无赤瓣,非火证也,脉虽小而手足温,以脾主四肢而脾气尚和,所以易已。

坚立而躁者,阴之性,时多躁暴也,出没无常,行而似伏,此则少阴人之态度。所谓三、六者,盖天地之气,以六为节。

春气发生,圆活而动,故应中规,而人脉应之,所以圆活也。脏气者不能自致于手太阴,必因于胃气,乃至于手太阴也。

秋气万宝俱成平于地面,故应中衡,而人脉应之,所以浮毛而见于外也。肾阴不足而亦泻之,以阳邪俱盛也,故必表里兼泻,而后可遏其势。

Leave a Reply