cup女神陈思琪55P陈思琪秀人网

cup女神陈思琪55P陈思琪秀人网

此言温疟,其文脱简,『内经』已详,不复释。程应旄曰:伤食恶食,故不欲食,与不能食者自别。

或有旧时服药,今乃发作者,言送汤如食顷,所投之药未周于经,必旧时服药辨者,别也。 弦浮大者,当是「弦滑大」,则有可吐之理。

医反下之,动数变迟,膈内拒痛,胃中空虚,客气动膈,短气烦躁,心中懊□阳气内陷,心下因□,则为结胸,大陷胸汤主之。始萌可救,谓肺伤尚浅,脓成则死,谓肺已坏矣。

菽,豆也,约略轻重言之,非谓有其形也。 若病者素有痼疾,而忽加卒病,务当先治卒病,不使邪气相并,转增旧疾。

无血阴虚病人面无血色,无寒热,脉沉弦者,衄;脉浮弱,手按之绝者,下血;烦欬者,必吐脉沉,当是「脉浮」;脉浮,当是「脉沉」,文义始属,必传写之□。咳多饮病,小便应不利,若小便利,知无饮也。

胸中如虫囓,是胃寒虫动,故粥入则出也。瘕必假血根据痰,故以四虫、桃仁合半夏消血化痰;凡积必由气结,气利而积消,故以乌扇、葶苈、利肺气,合石苇、瞿麦,清邪热而化气散结血。

Leave a Reply